ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1      Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» (ΚΕΘΕΑ) και με έδρα την Αθήνα.  

ΑΡΘΡΟ 2      Σκοποί του σωματείου είναι :

– η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών. ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και επιστημονικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων των μελών του και η προστασία των πολιτικών, συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων τους,

– καλλιέργεια αλληλεγγύης, φιλίας, συνεργασίας και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών του, ως αξιών αναγκαίων και αυτονόητων σε έναν οργανισμό παρέμβασης στο πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών,

– η συνεργασία με άλλους φορείς και άλλα σωματεία με στόχο την επίτευξη των παραπάνω στόχων και η προαγωγή του διαλόγου με τους εργαζόμενους άλλων οργανισμών πρόληψης ή θεραπείας της τοξικοεξάρτησης,

– η κατοχύρωση των επαγγελματικών ιδιοτήτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης.

– η οριζόντια επικοινωνία των εργαζομένων των  εργαζομένων των κατά τόπους προγραμμάτων και μονάδων του ΚΕΘΕΑ, με στόχο την ενημέρωση, συζήτηση και επεξεργασία καίριων και υπεύθυνων τοποθετήσεων απέναντι στο (εξόχως) κοινωνικό-πολιτικό-πολιτισμικό πρόβλημα της χρήσης εξαρτητικών ουσιών,

– η προαγωγή του διαλόγου και η συμβολή στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικών επιλογών τόσο στο επίπεδο του ΚΕΘΕΑ όσο και σε κάθε πεδίο δημοσίας συζήτησης,

– η συμβολή στην ανάδειξη και προώθηση των αναπτυξιακών και θεσμικών εκείνων κατευθύνσεων, οι οποίες διασφαλίζουν την ικανότητα ανανέωσης του ΚΕΘΕΑ και το συγχρονισμό του με τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές παραμέτρους της χρήσης ουσιών,

– η συμβολή στην αντιμετώπιση του φαινομένου της χρήσης εξαρτητικών ουσιών, μέσω της προσπάθειας για αναβάθμιση των παρεμβάσεων του ΚΕΘΕΑ στους τομείς της πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής επανένταξης.  

ΑΡΘΡΟ 3      Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, συζητήσεων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων και κάθε είδους και μορφής συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων που προβλέπονται από το νόμο, η οργάνωση παρεμβάσεων, σύνταξη αναφορών, εκθέσεων, υποβολή προτάσεων κλπ προς το ΚΕΘΕΑ, τους αρμόδιους φορείς και τις αρχές, η λειτουργία ταμείου αλληλοβοηθείας, η πραγματοποίηση εκδόσεων η συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες ενώσεις και γενικά κάθε νόμιμο μέσο, που θα αποφασιστεί από τα όργανα του συλλόγου.  

ΑΡΘΡΟ 4      Πόροι του συλλόγου είναι το δικαίωμα εγγραφής, οι τακτικές και εθελοντικές εισφορές των μελών του συλλόγου ή τρίτων, οι προσφορές υλικού και χρηματικής βοήθειας, έκτακτες εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές, επιχορηγήσεις, χορηγίες και χρηματοδότηση από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, τα τυχόν έσοδα από τη δραστηριότητά του, και κάθε άλλος νόμιμος πόρος, υπό τον όρο ότι θα γίνεται δεκτός από τα όργανα του συλλόγου.  

ΑΡΘΡΟ 5      Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, χωρίς καμία εξαίρεση. Επίσης υπάγονται οι εργαζόμενοι που συνδέονται με το ΚΕΘΕΑ με σύμβαση έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εφόσον παρέχουν εργασία υπό συνθήκες που προσιδιάζουν με αυτές της μισθωτής εργασίας, πλην του Διευθυντή και των βοηθών του.

Η εγγραφή γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία πρέπει να γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση αυτού.

Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή παρέλθει ένας μήνας από την υποβολή της χωρίς να έχει συζητηθεί, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για να ζητήσει την εγγραφή του κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών.

Σε κάθε περίπτωση το μέλος που η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή από το ΔΣ, μπορεί να προσφύγει και στη Γενική Συνέλευση ζητώντας να γίνει δεκτή η αίτησή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

ΑΡΘΡΟ 6      Τα μέλη του συλλόγου μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ψήφου κατ’ αυτές, μετέχουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων του συλλόγου, εκλέγουν και μπορούν να εκλέγονται στα όργανα του συλλόγου και να συμμετέχουν στις επιτροπές και σε όλες τις δραστηριότητές του. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα πράγματα του συλλόγου από τα όργανα της Διοίκησης, να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του ΔΣ και να εκφράζουν άποψη κατ’ αυτές, να αναπτύσσουν δραστηριότητα μέσα στα πλαίσια των λειτουργιών του συλλόγου και για την επίτευξη των σκοπών του.

Υποχρέωση των μελών είναι να εκπληρώνουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, να επιδεικνύουν συναδελφική αλληλεγγύη και σεβασμό έναντι των συναδέλφων τους, να φροντίζουν για την προώθηση των σκοπών του συλλόγου και να σέβονται το καταστατικό του.  

ΑΡΘΡΟ 7       Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν ελεύθερα από το σύλλογο σε κάθε περίπτωση, με απλή δήλωσή τους προς το ΔΣ ή τη ΓΣ.

Μέλος διαγράφεται με απόφαση της ΓΣ των μελών μετά από πρόταση του ΔΣ εφόσον κριθεί ότι παραβιάζει συστηματικά το καταστατικό και αντιστρατεύεται τους σκοπούς του συλλόγου.

Μέλος διαγράφεται με απόφαση του ΔΣ αν με την θέλησή του έπαυσε να έχει την ιδιότητα του εργαζομένου στο ΚΕΘΕΑ.

Στην περίπτωση που μέλος του συλλόγου συμμετέχει στις συλλογικές ή όποιες άλλες διαπραγματεύσεις από την πλευρά της διοίκησης, αναστέλλεται, με απόφαση του ΔΣ, η ιδιότητά του ως μέλους, για όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, διότι κάθε μέλος πρέπει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις και τα συμφέροντα του συλλόγου.

Κατά της απόφασης περί διαγραφής ή αναστολής, το μέλος μπορεί να προσφύγει στην επόμενη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή σχετικής αίτησης του μέλους.  

ΑΡΘΡΟ 8      Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τη δραστηριότητά του και εκλέγει τα όργανα του συλλόγου.

Η ΓΣ συγκαλείται τακτικά δύο φορές το χρόνο με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τους μήνες Απρίλιο και Νοέμβριο και όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο.

Έκτακτη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιείται μετά από αίτημα του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου, με συγκεκριμένη θεματολογία, εντός ενός μήνα από την κατάθεση στο ΔΣ του σχετικού αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 9      Ο σύλλογος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο αν συμμετέχουν σε αυτόν μέχρι 200 μέλη, από 200 έως 400 μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι 9μελές και από 400 και άνω 11μελές.

Η εκλογή του Συμβουλίου θα γίνεται κάθε δύο έτη με την επιπλέον υποχρέωση στο εκλεγμένο Συμβούλιο να εκπροσωπείται κάθε παράρτημα με ένα μέλος.

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την εκλογή του, το ΔΣ συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα κατανέμοντας μεταξύ των μελών του τις αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία.

Το ΔΣ είναι σε απαρτία όσο είναι 7μελές όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον 4 από τα μέλη του, όσο είναι 9μελές όταν παρευρίσκονται 5 από τα μέλη του και 6 από αυτά σε περίπτωση που είναι 11μελές.

Το ΔΣ συγκαλείται και συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά δίμηνο και έκτακτα όποτε υπάρχει ανάγκη.

Η πρόσκληση για ΔΣ γίνεται από τον Πρόεδρο το λιγότερο 48 ώρες πριν την για τη οριζόμενη για τη συνεδρίαση ώρα, ενώ στο αμέσως επόμενο 24ωρο κατατίθενται από τα μέλη του ΔΣ τα θέματα που θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

 Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και από το 1/3 των μελών του ΔΣ με από κοινού υπογραφή τους.

Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοιχτές στα μέλη του συλλόγου.

Το ΔΣ διοικεί το σύλλογο και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του, τον εκπροσωπεί ενώπιον των αρχών και των τρίτων και στα, διεθνή όργανα, εκπονεί τα αναγκαία για την υλοποίηση των στόχων προγράμματα, προωθεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, εγγράφει τα νέα μέλη και αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του συλλόγου εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η ΓΣ.  

ΑΡΘΡΟ 10     Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις με όλες τις δημόσιες αρχές, τα δικαστήρια και τους τρίτους, συγκαλεί και προεδρεύει τις συνεδριάσεις του ΔΣ και τις ΓΣ και υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του συλλόγου.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Ο Γραμματέας φυλάει το αρχείο, το μητρώο μελών, τη σφραγίδα και τα βιβλία του συλλόγου κρατάει τα πρακτικά και τηρεί την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του συλλόγου.

Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων (ταμείου) και περιουσίας του συλλόγου. Ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση, αποδίδοντας λογαριασμό στο ΔΣ. Στο τέλος κάθε χρόνου και στο τέλος της θητείας του ΔΣ, συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό, τον οποίο υποβάλλει για έγκριση στο ΔΣ.

Όταν τα παραπάνω μέλη απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από άλλος μέλος του ΔΣ.

Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου. Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να εξουσιοδοτηθεί μέλος ή μέλη του συλλόγου για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών. Το μέλος του ΔΣ μπορεί να παραιτηθεί με έγγραφη αίτησή του προς το ΔΣ.

Μέλος που απουσιάζει επί 5 συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.

Και στη μία και στην άλλη περίπτωση η κενή θέση καλύπτεται από τον πρώτο αναπληρωματικό.

Αν η αναπλήρωση δεν είναι δυνατή ή αν τα μέλη του ΔΣ μείνουν λιγότερα των 3/4 των προβλεπόμενων, Θεωρείται ότι δεν υπάρχει ΔΣ και τότε το Δικαστήριο διορίζει προσωρινή διοίκηση για τη διενέργεια νέων αρχαιρεσιών.  

ΑΡΘΡΟ 11    Η θητεία του ΔΣ είναι διετούς διάρκειας.

Κάθε δύο χρόνια γίνεται η εκλογή των μελών του και της ελεγκτικής επιτροπής με καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται την ίδια ημέρα σε όλα τα υπάρχοντα κάθε φορά παραρτήματα. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

Ταυτόχρονα με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων σε όλες τις επιτροπές και τα θεσμικά όργανα στα οποία προβλέπεται η συμμετοχή τους.

Σε όλες τις πόλεις όπου θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία με κάλπη, ορίζεται εφορευτική επιτροπή και παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος, γίνεται καταμέτρηση και συντάσσεται πρακτικό.

Η εφορευτική επιτροπή της Αθήνας, ορίζεται ως η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών. Πραγματοποιεί τις εκλογές στην Αθήνα και, επιπρόσθετα, παραλαμβάνει τα πρακτικά από τις υπόλοιπες πόλεις και συντάσσει, με τον δικαστικό αντιπρόσωπο, το συγκεντρωτικό πρακτικό των εκλογών.

Για τις πόλεις με αριθμό εργαζομένων κάτω των 20 ατόμων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να θεσπιστεί η διαδικασία επιστολικής ψήφου, μόνο για τα όργανα του Συλλόγου Εργαζομένων, αποκλειόμενης της ψήφου για ανάδειξη αντιπροσώπων στα οικεία Εργατικά Κέντρα. Κάθε ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος του σωματείου στις πόλεις που πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση και μόνο, μπορεί να ζητήσει από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, την αποστολή ψηφοδελτίου και φακέλου ώστε να ψηφίσει μέσω ταχυδρομείου. Η ψηφοφορία σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται ως εξής:

Τα μέλη του Συλλόγου που δικαιούνται και επιλέξουν την επιστολική ψήφο, καταγράφονται σε ειδικό εκλογικό κατάλογο.  Ο φάκελος και το ψηφοδέλτιο με την προτίμηση του/της ψηφίσαντα/σας, καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί να ψηφίσει με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου, τοποθετούνται σε μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο από τον/την ψηφίσαντα/σα  και εξωτερικά αναγράφονται τα στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη και η φράση «επιστολική ψήφος». Στη συνέχεια ο φάκελος παραδίδεται ταχυδρομικά στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με ευθύνη μέλους του Συλλόγου σε κάθε περιοχή ή ανά τόπο εργασίας, ο οποίος ορίζεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και ο οποίος βεβαιώνει την ταυτότητα του/της ψηφίσαντα/σας, συντάσσει σχετική λίστα και την αποστέλλει μαζί με τις ψήφους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μετά την έναρξη της ψηφοφορίας και πριν την ολοκλήρωσή της, ανοίγει τον εξωτερικό φάκελο, αναγιγνώσκει την υπεύθυνη δήλωση, διαγράφει το όνομα του/της ψηφίσαντα/σας από τον εκλογικό κατάλογο και αφού διαπιστώσει ότι στον εσωτερικό φάκελο δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου, θέτει τη σφραγίδα του Σωματείου και τον τοποθετεί στην κάλπη.

Ορίζεται ρητά πως η εκλογή αντιπροσώπων του Συλλόγου Εργαζομένων στα οικεία Εργατικά Κέντρα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας σε χωριστή κάλπη.

Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες η εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.  

ΑΡΘΡΟ 12    Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται κατά την ίδια διαδικασία και την ίδια ημέρα, όπως και τα μέλη του ΔΣ. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να κατέχουν καμία άλλη αιρετή θέση στο Σύλλογο Εργαζομένων. Η Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της Πρόεδρο και συνεδριάζει τακτικά μία φορά το τετράμηνο. Τηρεί βιβλίο πρακτικών και έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου. Παρακολουθεί και ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ, εξετάζει έγγραφα και στο τέλος κάθε χρόνου συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του ΔΣ, την οποία και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.  

ΑΡΘΡΟ 13    Ο σύλλογος λειτουργεί με ομάδες εργασίας όπου συμμετέχουν τα μέλη του, αλλά και μη μέλη του συλλόγου που ενδιαφέρονται να συμβάλουν για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού. Οι ομάδες εργασίας συνιστώνται με απόφαση του ΔΣ ή της ΓΣ και προεδρεύονται από μέλος του ΔΣ. Λειτουργούν με εσωτερικό κανονισμό, που συντάσσουν οι ίδιες και εγκρίνει το ΔΣ και εξειδικεύουν τη λειτουργία του συλλόγου σε θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των σκοπών του. Για τις ανάγκες της λειτουργίας και ανάγκες των αποφάσεών τους εκπροσωπούν το σύλλογο στις σχέσεις του με τις αρχές και τους τρίτους.

Ειδικότερα, συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή ως μόνιμη ομάδα εργασίας του Συλλόγου, αποτελούμενη από πέντε μέλη του σωματείου, τα οποία εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου με καθολική μυστική ψηφοφορία, με σκοπό την προαγωγή του διαλόγου εντός και εκτός ΚΕΘΕΑ και τη συμβολή στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικών τόσο στο πεδίο των εξαρτήσεων όσο και σε αυτό της δημόσιας υγείας γενικότερα.

Με έγκριση του ΔΣ δημιουργούνται τοπικά παραρτήματα, όπου απασχολούνται 20 τουλάχιστον εργαζόμενοι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο και υπάρχει υποψηφιότητα μέλους τους και εκπροσώπηση στο ΔΣ.

Τα παραρτήματα λειτουργούν με ευθύνη του εκλεγμένου μέλους του ΔΣ σε αυτά, μπορούν να εκλέγουν συντονιστική επιτροπή, να καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό για τη λειτουργία τους, και να αποφασίζουν για θέματα που τους αφορούν, εφόσον είναι μέσα στους σκοπούς και τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου.

Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα ψηφοφορίας όλων των θεμάτων που προκύπτουν, στην τοπική γενική συνέλευση.  

ΑΡΘΡΟ 14    Ο σύλλογος έχει σφραγίδα, η οποία αναγράφει την επωνυμία του και την χρονολογία ίδρυσής του.

Η τροποποίηση των διατάξεων αυτού του καταστατικού, καθώς και απόφαση για τη διάλυση του συλλόγου απαιτούν απαρτία του 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Απόφαση για την αλλαγή των σκοπών πρέπει να ληφθεί ομόφωνα.

Ο σύλλογος διαλύεται όταν το αποφασίσει η Γ .Σ κατά τα παραπάνω, καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου η τελευταία Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για τη διάθεση της περιουσίας του.  

ΑΡΘΡΟ 15    Οι διατάξεις αυτού του καταστατικού συμπληρώνονται από τους νόμους και το Σύνταγμα της Ελλάδας και από τις διατάξεις του ν. 1264/1982 και τη συναφή νομοθεσία καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει επικυρώσει η χώρα μας.  

ΑΡΘΡΟ 16    Το παρόν καταστατικό αποτελείται από δεκαέξι (16) άρθρα μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα 12/2/2020 από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020