ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

‘Άρθρο 1 Ιδρύεται επαγγελματικό σωµατείο με την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» (ΚΕΘΕΑ) και µε έδρα την Αθήνα.  

‘Άρθρο 2 Σκοποί του σωµατείου είναι :

– η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών. ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και επιστηµονικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων΄των μελών του και η προστασία των πολιτικών, συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωµάτων τους,

– καλλιέργεια αλληλεγγύης, φιλίας, συνεργασίας και συναδελφικότητας µεταξύ των µελών του, ως αξιών αναγκαίων και αυτονόητων σε έναν οργανισμό παρέμβασης στο πρόβληµα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών,

– η συνεργασία με άλλους φορείς και άλλα σωματεία με στόχο την επίτευξη των παραπάνω στόχων και η προαγωγή του διαλόγου με τους εργαζόμενους άλλων οργανισμών πρόληψης ή θεραπείας της τοξικοεξάρτησης,

– η κατοχύρωση των επαγγελµατικών ιδιοτήτων που σχετίζονται µε την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης.

– η οριζόντια επικοινωνία των εργαζομένων των  εργαζομένων των κατά τόπους προγραμμάτων και μονάδων του ΚΕΘΕΑ, με στόχο την ενημέρωση, συζήτηση και επεξεργασία καίριων και υπεύθυνων τοποθετήσεων απέναντι στο (εξόχως) κοινωνικό-πολιτικό-πολιτισµικό πρόβλημα της χρήσης εξαρτητικών ουσιών,

– η προαγωγή του διαλόγου και η συμβολή στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικών επιλογών τόσο στο επίπεδο του ΚΕΘΕΑ όσο και σε κάθε πεδίο δημοσίας συζήτησης,

– η συμβολή στην ανάδειξη και προώθηση των αναπτυξιακών και θεσμικών εκείνων κατευθύνσεων, οι οποίες διασφαλίζουν την ικανότητα ανανέωσης του ΚΕΘΕΑ και το συγχρονισμό του με τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές παραµέτρους της χρήσης ουσιών,

– η συµβολή στην αντιμετώπιση του φαινοµένου της χρήσης εξαρτητικών ουσιών, µέσω της προοπάθειας για αναβάθμιση των παρεμβάσεων του ΚΕΘΕΑ στους τοµείς της πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής επανένταξης.  

‘Άρθρο 3 Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, συζητήσεων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων και κάθε είδους και μορφής συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων που προβλέπονται από το νόμο, η οργάνωση παρεµβάσεων, σύνταξη αναφορών, εκθέσεων, υποβολή προτάσεων κλπ προς το ΚΕΘΕΑ, τους αρμόδιους φορείς και τις αρχές, η λειτουργία ταμείου αλληλοβοηθείας, η πραγµατοποίηση εκδόσεων η συμμετοχή σε δευτεροβάθµιες ή τριτοβάθµιες ενώσεις και γενικά κάθε νόμιμο μέσο, που θα αποφασιστεί από τα όργανα του συλλόγου.  

‘Άρθρο 4 Πόροι του συλλόγου είναι το δικαίωµα εγγραφής, οι τακτικές και εθελοντικές εισφορές των μελών του συλλόγου ή τρίτων, οι προσφορές υλικού και χρηματικής βοήθειας, έκτακτες εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές, επιχορηγήσεις, χορηγίες και χρηματοδότηση από κρατικούς και µη κρατικούς φορείς, τα τυχόν έσοδα από τη δραστηριότητά του, και κάθε άλλος νόµιμος πόρος, υπό τον όρο ότι θα γίνεται δεκτός από τα όργανα του συλλόγου.  

Άρθρο 5 Μέλη του συλλόγου µπορούν να είναι όλοι οι έχοντες σχέση εξαρτημένης εργασίας με το παραπάνω ΝΠΙΔ ορισµένου και αορίστου χρόνου, καθώς και οι εργαζόμενοι στο λιθογραφείο που έχουν συµπληρώσει δίµηνη απασχόληση τους τελευταίους δώδεκα μήνες, πλην του Διευθυντή και των βοηθών του.

Η εγγραφή γίνεται µέσα από αϊτηση του ενδιαφερόµενου. η οποία πρέπει να γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συµβούλιο στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση αυτού.

Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συµβούλιο ή παρέλθει ένας μήνας από την υποβολή της χωρίς να έχει συζητηθεί, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για να ζητήσει την εγγραφή του κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών.

Σε κάθε περίπτωση το µέλος που η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή από το ΔΣ, µπορεί να προσφύγει και στη Γενική Συνέλευση ζητώντας να γίνει δεκτή η αίτησή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

‘Άρθρο 6 Τα µέλη του συλλόγου µετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ψήφου κατ’αυτές, µετέχουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων του συλλόγου, εκλέγουν και µπορούν να εκλέγονται στα όργανα του συλλόγου και να συµµετέχουν στις επιτροπές και σε όλες τις δραστηριότητές του. Τα μέλη έχουν το δικαίωµα να ενημερώνονται για τα πράγµατα του συλλόγου από τα όργανα της Διοίκησης, να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του ΔΣ και να εκφράζουν άποψη κατ’αυτές, να αναπτύσσουν δραστηριότητα μέσα στα πλαίσια των λειτουργιών του συλλόγου και για την επίτευξη των σκοπών του.

Υποχρέωση των µελών είναι να εκλπηρώνουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, να επιδεικνύουν συναδελφική αλληλεγγύη και σεβασμό έναντι των συναδέλφων τους, να φροντίζουν για την προώθηση των σκοπών του συλλόγου και να σέβονται το καταστατικό του.  

‘Άρθρο 7 Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν ελεύθερα από το σύλλογο σε κάθε περίπτωση, με απλή δήλωσή τους προς το ΔΣ ή τη ΓΣ.

Μέλος διαγράφεται με απόφαση της ΓΣ των μελών µετά από πρόταση του ΔΣ εφόσον κριθεί ότι παραβιάζει συστηματικά το καταστατικό και αντιστρατεύεται τους σκοπούς του συλλόγου.

Μέλος διαγράφεται με απόφαση του ΔΣ αν µε την θέλησή του έπαυσε να έχει την ιδιότητα του εργαζομένου στο ΚΕΘΕΑ. Κάποιο μέλος του συλλόγου που συμμετέχει στις διαπραγµατεύσεις από την πλευρά της διοίκησης τότε θα πρέπει το ίδιο να αιτείται αναστολής της ιδιότητάς του ως µέλους, διότι κάθε μέλος πρέπει να συμµορφώνεται µε τις αποφάσεις των συμφερόντων του συλλόγου διαφορετικά θα αποβάλλεται τηρουυμένων των κατά το νόμο διαδικασιών.

Κατά της απόφασης περί διαγραφής το µέλος µπορεί να προσφύγει στην επόµενη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μέσα σε τρεις µήνες από την υποβολή σχετικής αίτησης του διαγραφέντος.  

‘Άρθρο 8 Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τη δραστηριότητά του και εκλέγει τα όργανα του συλλόγου.

Η ΓΣ συγκαλείται τακτικά δύο φορές το χρόνο με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τους μήνες Απρίλιο και Νοέµβριο.  

Άρθρο 9 Ο σύλλογος διοικείται από 7μελές συμβούλιο αν συμμετέχουν σε αυτόν μέχρι 200 μέλη, από 200 έως 400 µέλη το Συµβούλιο θα είναι 9μελές και από 400 και άνω 11µελές.

Η εκλογή του Συµβουλίου θα γίνεται κάθε δύο έτη με την επιπλέον υποχρέωση στο εκλεγµένο Συμβούλιο να εκπροσωπείται κάθε παράρτημα με ένα μέλος.

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την εκλογή του, το ΔΣ συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα κατανέμοντας μεταξύ των μελών του τις αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταµία.

Το ΔΣ είναι σε απαρτία όσο είναι 7µελές όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον 4 από τα μέλη του, όσο είναι 9µελές όταν παρευρίσκονται 5 από τα µέλη του και 6 από αυτά σε περίπτωση που είναι 11µελές.

Το ΔΣ συγκαλείται και συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά δίμηνο και έκτακτα όποτε υπάρχει ανάγκη.

Η πρόσκληση γίνεται από τον Πρόεδρο 24 ώρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ώρα και προσδιορίζονται σ’ αυτήν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και από 3 από τα µέλη του ΔΣ με από κοινού υπογραφή τους.

Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοιχτές στα µέλη του συλλόγου.

Το ΔΣ διοικεί το σύλλογο και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του, τον εκπροσωπεί ενώπιον των αρχών και των τρίτων και στα, διεθνή όργανα, εκπονεί τα αναγκαία για την υλοποίηση των στόχων προγράμματα, προωθεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, εγγράφει τα νέα μέλη και αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματαπου αφορούν τη διοίκηση του συλλόγου εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η ΓΣ.  

‘Άρθρο 10 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις με όλες τις δημόσιες αρχές, τα δικαστήρια και τους τρίτους, συγκαλεί και προεδρεύει τις συνεδριάσεις του ΔΣ και τις ΓΣ και υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του συλλόγου.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Ο Γραμματέας φυλάει το αρχείο, το μητρώο μελών, τη σφραγίδα και τα βιβλία του συλλόγου κρατάει τα πρακτικά και τηρεί την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του συλλόγου.

Ο Ταµίας τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων (ταμείου) και περιουσίας του συλλόγου. Ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση, αποδίδοντας λογαριασμό στο ΔΣ. Στο τέλος κάθε χρόνου και στο τέλος της θητείας του ΔΣ, συντάσσει τον οικονοµικό απολογισµό, τον οποίο υποβάλλει για έγκριση στο ΔΣ.

Όταν τα παραπάνω μέλη απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από άλλος μέλος του ΔΣ.

Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου. Γενικού Γραμµατέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να εξουσιοδοτηΘεί µέλος ή µέλη του συλλόγου για τη διεκπεραίωση συγκεκριµένων εργασιών. Το µέλος του ΔΣ μπορεί να παραιτηθεί με έγγραφη αίτησή του προς το ΔΣ.

Μέλος ακόµη που απουσιάζει επί 5 συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει ποραιτηθεί.

Και στη µία και στην άλλη περίπτωση η κενή θέση καλύπτεται από τον πρώτο αναπληρωματικό.

Αν η αναπλήρωση δεν είναι δυνατή ή αν τα μέλη του ΔΣ μείνουν λιγότερα των 3/4 των προβλεπόμενων, Θεωρείται ότι δεν υπάρχει ΔΣ και τότε το Δικαστήριο διορίζει προσωρινή διοίκηση για τη διενέργεια νέων αρχαιρεσιών.  

Άρθρο 11 Η θητεία του ΔΣ είναι διετούς διάρκειας.

Κάθε δύο χρόνια γίνεται η εκλογή των µελών του και της ελεγκτικής επιτροπής με καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται την ίδια ηµέρα σε όλα τα υπάρχοντα κάθε φορά παραρτήµατα.

Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες µόνο έδρες η εκλέγει τόσους µόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες κατανέμονται από µία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο µία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού µέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.  

‘Άρθρο 12 Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής, εκλέγεται κατά την ίδια διαδικασία και την ίδια ημέρα, όπως και τα μέλη του ΔΣ, από διαφορετικό ψηφοδέλτιο. Η Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της Πρόεδρο και συνεδριάζει τακτικά µία φορά τον µήνα. Τηρεί βιβλίο πρακτικών και έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του σωµατείου. Παρακολουθεί και ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ, εξετάζει έγγραφα και στο τέλος κάθε χρόνου συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του ΔΣ, την οποία και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.  

‘Άρθρο 13 Ο σύλλογος λειτουργεί με ομάδες εργασίας όπου συμμετέχουν τα μέλη του, αλλά και μη μέλη του συλλόγου που ενδιαφέρονται να συμβάλουν για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού. Οι ομάδες εργασίας συνιστώνται με απόφαση του ΔΣ ή της ΓΣ και προεδρεύονται από μέλος του ΔΣ. Λειτουργούν με εσωτερικό κανονισµό, που συντάσσουν οι ίδιες και εγκρίνει το ΔΣ και εξειδικεύουν τη λειτουργία του συλλόγου σε θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των σκοπών του. Για τις ανάγκες της λειτουργίας και ανάγκες των αποφάσεών τους εκπροσωπούν το σύλλογο ατις οχέσεις του µε τις αρχές και τους τρίτους.

Με έγκριση του ΔΣ δηµιουργούνται τοπικά παραρτήµατα, όπου απασχολούνται 20 τουλάχιστο εργαζόμενοι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο και υπάρχει υποψηφιότητα µέλους τους και εκπροσώπηση στο ΔΣ.

Τα παραρτήµατα αυτά καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό για τη λειτουργία τους, αποφασίζουν για θέματα που τους αφορούν, εφόσον είναι μέσα στους σκοπούς και τις αποφάσεις των οργάνων του συλλόγου.

Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα ψηφοφορίας όλων των θεμάτων που προκύπτουν στην τοπική γενική συνέλευση.  

‘Άρθρο 14 Ο σύλλογος έχει σφραγίδα, η οποία αναγράφει την επωνυμία του και την χρονολογία ίδρυσής του.

Η τροποποίηση των διατάξεων αυτού του καταστατικού, καθώς και απόφαση για τη διάλυση του συλλόγου απαιτούν απαρτία του 1/2 των μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Απόφαση για την αλλαγή των σκοπών πρέπει να ληφθεί οµόφωνα.

Ο σύλλογος διαλύεται όταν το αποφασίσει η Γ .Σ κατά τα παραπάνω, καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου η τελευταία Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για τη διάθεση της περιουσίας του.  

‘Άρθρο 15 Οι διατάξεις αυτού του καταστατικού συμπληρώνονται από τους νόμους και το Σύνταγμα της Ελλάδας και από τις διατάξεις του ν. 1264/1982 και τη συναφή νοµοθεσία καθώς και από τις διεθνείς συµβάσεις που έχει επικυρώσει η χώρα μας.  

‘Άρθρο 16 Το παρόν καταστατικό αποτελείται από δεκαέξι (16) άρθρα μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2004

Κατεβάστε το Καταστατικό εδώ