Κείμενο για τον Κανονισμό Εργασίας

Άρθρο 1 Παρατείνεται η ισχύς όλων των όρων της από 9.10.2013 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης για τους όρους του Κανονισμού Εργασίας του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Άρθρο 2 Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αρχίζει από την 1η.1.2016 και λήγει στις 31.12.2016.