ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόταση του ΔΣ για τον Κανονισμό Εργασίας

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2017

Έχετε στα χέρια σας το αναμορφωμένο κείμενο του Κανονισμού Εργασίας του ΚΕΘΕΑ, το οποίο τίθεται σε διαβούλευση στο σύνολο των μελών του Συλλόγου. Πρόκειται για ένα κείμενο που φιλοδοξεί να αποτελέσει βάση για διάλογο μεταξύ των εργαζομένων, να τροποποιηθεί ανάλογα με τις παρατηρήσεις και τις παρεμβάσεις σας και να κατατεθεί ολοκληρωμένο στη Διεύθυνση ΚΕΘΕΑ ώστε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ΣΣΕ.

Καταρχήν έχουν αναδιαταχθεί τα κεφάλαια του κανονισμού ώστε το κείμενο να αποκτήσει περισσότερη «χωρική» σαφήνεια και να μην βρίσκονται διάσπαρτα αποσπάσματα για τα ίδια ζητήματα. Πρέπει να έχουμε στο νου μας πως πρόκειται για ένα κείμενο κανονιστικού χαρακτήρα, που έχει νομική ισχύ και θα πρέπει, κρατώντας αναγκαστικά το χαρακτήρα αυτών των κειμένων, να είναι σαφές, ολοκληρωμένο και εύκολο στη χρήση του.

Η λογική με την οποία το ΔΣ προσέγγισε τις αλλαγές είναι αυτή της πλαισίωσης, της ρύθμισης, των εργασιακών σχέσεων, των διαδικασιών και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων και του Οργανισμού. Προσπαθήσαμε δηλαδή να ρυθμίζονται όσο το δυνατόν καλύτερα οι όροι και οι διαδικασίες που διέπουν τη σχέση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη περιορίζοντας και πλαισιώνοντας την έννοια του Διευθυντικού δικαιώματος, χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα του Οργανισμού να αναπτύσσεται και να διευθύνεται με βάση τα όργανα και τις διαδικασίες που προβλέπονται από άλλα κείμενα.

Για αυτούς τους λόγους, προτείνουμε την τροποποίηση του κειμένου ώστε η εφαρμογή του να περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους στο ΚΕΘΕΑ.

Προτείνουμε επίσης την τροποποίηση όσων προβλέπονται για τις μετακινήσεις, τις μεταθέσεις και τις μετατάξεις του προσωπικού, όπως και τη διαδικασία επιβολής πειθαρχικών μέτρων, ώστε να είναι πάντοτε ξεκάθαρο το τι ισχύει και ποιος και υπό ποιες προϋποθέσεις αποφασίζει.

Προτείνουμε τη θέσπιση συγκεκριμένων υποχρεώσεων του Οργανισμού (παράλληλα με αυτές των εργαζομένων) όπως πχ την υποχρέωση για κοινοποίηση στον εργαζόμενο όλων και ολόκληρων των εισηγήσεων που τον αφορούν.

Σε αυτό το κείμενο προτείνουμε επίσης την ισχυροποίηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υπηρεσιακών Θεμάτων, βελτιώνοντας τις διαδικασίες, ορίζοντας συγκεκριμένη θητεία και υποχρεώσεις για το σύνολο των μελών της. Προτείνουμε επίσης την υπό προϋποθέσεις δεσμευτικότητα των εισηγήσεών της.

Παραμένουν ωστόσο ανοικτά τρία κεφαλαιώδη ζητήματα:

  1. Η σχέση του Κανονισμού Εργασίας με τον Κώδικα Δεοντολογίας

Από το παρόν κείμενο έχουν αφαιρεθεί οι αναφορές στον Κώδικα Δεοντολογίας. Αυτό καταρχάς δεν αποτελεί αρνητική ή απαξιωτική στάση του Συλλόγου για τον Κώδικα Δεοντολογίας. Αντιθέτως, αναγνωρίζουμε και την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα ενός τέτοιου κειμένου στον Οργανισμό. Αναγνωρίζουμε όμως και τη δύσκολη σχέση μεταξύ των δύο κειμένων. Ο κανονισμός είναι ένα κείμενο που θεσπίζει συγκεκριμένους και περιοριστικούς κανόνες λειτουργίας και διαδικασίες μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις και αποκτά έτσι νομική ισχύ. Ο Κώδικας, από τη φύση του, κινείται στο πλαίσιο της επαγγελματικής ηθικής, θεσπίζει γενικές αρχές και κανόνες που οφείλουν κάθε φορά να κρίνονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας, ενώ δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συλλογικής ρύθμισης όπως ο Κανονισμός. Δεν είμαστε ιδεολογικά αντίθετοι με τον συσχετισμό Κώδικα και Κανονισμού, όπως στο πλαίσιο των πειθαρχικών μέτρων, αλλά θα πρέπει να βρεθούν ιδιαίτερα συγκεκριμένο πλαίσιο και διαδικασίες για αυτό.

  1. Η λειτουργία των Επιτροπών Επιλογής Υποψηφίων

Πέραν της καλύτερης ρύθμισης της λειτουργίας και της επικοινωνίας των πορισμάτων των Επιτροπών Επιλογής Υποψηφίων, παραμένει ανοιχτό ζήτημα η δημιουργία ενός αντικειμενικότερου συστήματος αξιολόγησης των προσόντων, της εμπειρίας και της διαδικασίας της συνέντευξης των υποψηφίων. Η άποψή μας είναι πως κάτι τέτοιο λείπει και θα πρέπει να ρυθμιστεί. Χρειάζεται ένα πλαίσιο όπου θα συνυπάρχουν η αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων με την αναζήτηση των ιδιαίτερων κάθε φορά χαρακτηριστικών για κάθε θέση, το οποίο θα πρέπει να προστεθεί στον υπάρχοντα κανονισμό.

  1. Η αξιολόγηση του προσωπικού

Πιστεύουμε πως το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού πάσχει. Θεωρούμε πως ένα τόσο κεφαλαιώδες ζήτημα αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής προσωπικού και δεν μπορεί να μένει αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης αλλά να ρυθμίζεται συλλογικά με σταθερό τρόπο. Για το θέμα, η θέση της επιτροπής του Συλλόγου για την αξιολόγηση είναι η ακόλουθη:

Η αξιολόγηση πρέπει να είναι αμφίδρομη και να δημιουργείται ένα σύστημα που να επιτρέπει την αντικειμενικότερη δυνατή καταγραφή της απόδοσης των εργαζομένων στη θέση εργασίας. Προτείνουμε ένα σύστημα που να περιλαμβάνει:

Α) Αξιολόγηση από τον άμεσο προϊστάμενο

  1. Τομείς αξιολόγησης προσωπικού η επίτευξη στόχων, η ενεργός συμμετοχή, η εργασιακή συμπεριφορά και τομείς που υπάρχουν ήδη.
  2. Ενδιάμεση αναστοχαστική συνάντηση στους 6 μήνες σχετικά με την επίτευξη της στοχοθέτησης.
  3. Προσθήκη φύλλου αξιολόγησης υπευθύνων με τομείς αξιολόγησης όπως: επάρκεια εποπτείας, ενημέρωση, δημιουργία κλίματος ασφάλειας, γνώσεις σχετικά με θέματα διοίκησης, φροντίδα προσωπικού, ισότιμη μεταχείριση.
  4. Πεδίο υπογραφής στο υπάρχον έντυπο για υπογραφή του Υπεύθυνου προγράμματος σχετικά με την γνώση των φύλλων αξιολόγησης.

Β) Την προσθήκη Φύλλου Αυτοαξιολόγησης

Σε αυτό θα καταγράφεται η εκτίμηση του εργαζόμενου όλων των διοικητικών βαθμίδων σχετικά με την επίδοσή τους ως προς τους τομείς που αξιολογούνται.

Γ) Την αξιολόγηση των Προϊσταμένων από τους υφιστάμενους

Θεωρούμε πως πρόκειται για ένα σημαντικότατο κομμάτι του συστήματος αξιολόγησης του Οργανισμού και μεγάλη έλλειψη του υφιστάμενου συστήματος. Τομείς όπως η παρεχόμενη εποπτεία, η δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος, η δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων κλπ.,  θα πρέπει να αξιολογούνται και από τους υφισταμένους.

Δ) Τη σύσταση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων

Σε ένα δίκαιο σύστημα αξιολόγησης δεν μπορεί παρά να υπάρχει μια θεσμοθετημένη επιτροπή, η οποία θα ασχολείται με τις διαφορετικές εκτιμήσεις που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διαδικασία και τα πορίσματα της αξιολόγησης.

Στο επόμενο διάστημα και μέχρι και τις 15/6 μπορείτε να μα καταθέτετε προτάσεις στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Συλλόγου είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας και σας παροτρύνουμε να το συμμετέχετε στη διαδικασία ενεργά.

Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθούν Συνελεύσεις για την τελική επικύρωση του κειμένου που θα κατατεθεί προς διαπραγμάτευση με τον Οργανισμό.

Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο του Κανονισμού εδώ: ΣΕΚΕΘΕΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_2017Διαβούλευση

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.