ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

22 Μαρτίου 2018

Όπως γνωρίζετε, από τον Δεκέμβριο ο Σύλλογος και η Διεύθυνση του Οργανισμού βρίσκονται σε διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης, με βάση τα κείμενα που κατατέθηκαν από το Σύλλογο για την Συλλογική Σύμβαση και τον Κανονισμό Εργασίας του ΚΕΘΕΑ.

Από τις μέχρι τώρα συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί διαπιστώνουμε από ελάχιστη (Κανονισμός Εργασίας) έως μικρή (ΣΣΕ) πρόοδο στις συζητήσεις. Για τον κανονισμό παραθέτουμε την προγενέστερη ανακοίνωση, μιας και δεν υπήρξε περαιτέρω συζήτηση στις συναντήσεις που ακολούθησαν.

Στις συζητήσεις για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπάρχει μικρή πρόοδος καθώς η Διεύθυνση αποδέχεται τη δημιουργία επιτροπών για την κατάρτιση συστήματος αξιολόγησης και του συστήματος προαγωγών στον Οργανισμό, χωρίς όμως να αποδέχεται παράλληλα τις αρχές πάνω στις οποίες θα βασίζονται τα συστήματα αυτά. Δεν έχει ωστόσο συμφωνηθεί ακόμη το τι ακριβώς θα γίνει με το έργο των επιτροπών αυτών όταν ολοκληρωθεί. Θυμίζουμε ότι η θέση του Συλλόγου είναι ότι οι επιτροπές αυτές θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους εντός 6 μηνών και τα συστήματα που θα αποφασιστούν να προστεθούν ως παράρτημα στα κείμενα του Κανονισμού και της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Πρόοδος έχει επίσης σημειωθεί στο θέμα των αδειών διευκόλυνσης που αφορούν σε ειδικές άδειες σε σχέση με σοβαρά ζητήματα υγείας και που προβλέπονται σε διάφορες διατάξεις. Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία να μελετηθούν και να ενταχθούν στη ΣΣΕ. Θετική αντιμετώπιση υπάρχει και για την επέκταση των αδειών σχολικής παρακολούθησης και ασθένειας παιδιού.

Δυστυχώς, για τα σημαντικότατα ζητήματα που απομένων και τα οποία η πλευρά των εργαζομένων ζητά να ρυθμιστούν, η Διεύθυνση προβάλει σταθερή άρνηση.

Σχετικά με τις άδειες ειδικών συνθηκών, οι οποίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο ανατροφοδότησης του προσωπικού, η θέση της Διεύθυνσης είναι ότι υπάρχουν ήδη αρκετές άδειες στον οργανισμό, παρά το γεγονός ότι αντίστοιχοι οργανισμοί, στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιποι Ευρώπη έχουν πολύ περισσότερες. Το δε αίτημα για άδεια άνευ αποδοχών (sabbatical) αντιμετωπίζεται ως μη σοβαρό, θεωρώντας ότι ο Οργανισμός ασκεί τέτοιου είδους πολιτική μέσω τη Εκπαίδευσης!

Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται, δυστυχώς, τόσο η γονική άδεια ανατροφής παιδιού, για την οποία θεωρείται ότι οι εφτάμιση μήνες είναι αρκετοί και δεν υπάρχει λόγος να αυξηθούν σε εννέα όπως ζητείται, όσο και η καταβολή από τον Οργανισμό του υπολειπόμενου μισθού για μακροχρόνια αναρρωτική άδεια μέχρι έξι μήνες ανά δεκαετία και όχι σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου όπως ισχύει σήμερα.

Θεωρούμε σημαντικό να τονιστεί ότι στις παραπάνω άδειες, η Διεύθυνση αποκλείει άνευ συζήτησης το να θεσπιστεί το δικαίωμα του εργαζόμενου να αποφασίζει αυτός το πότε και πώς θα πάρει την άδεια. Υπάρχει σταθερή αντίδραση, δηλαδή, να παρακαμφθεί το δικαίωμα του Οργανισμού να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Πρόκειται για κομβικής σημασίας ζήτημα για τη φιλοσοφία της πολιτικής προσωπικού. Στο Σύλλογο Εργαζομένων επιμένουμε ότι υπάρχουν ζητήματα, όπως, για παράδειγμα, η άδεια ανατροφής παιδιού, τα οποία δεν μπορεί να υστερούν σε σύγκριση με τις όποιες υπηρεσιακές ανάγκες.

Εμπλοκή υπάρχει και στο ζήτημα των τηλεφωνικών εφημεριών του θεραπευτικού προσωπικού, καθώς για το Σύλλογο αυτές αποτελούν χρόνο εργασίας που θα πρέπει να αμείβεται είτε μισθολογικά είτε με διευθέτηση ωραρίου, μιας και η Διεύθυνση θεωρεί ότι η αμοιβή που ζητείται από το Σύλλογο είναι μισθολογική παροχή που απαγορεύεται. Η εργασία όμως μέσω τηλεφώνου, η οποία μάλιστα περιορίζει τη δυνατότητα του εργαζόμενου να διαθέσει τον εαυτό του όπως επιθυμεί μετά το ωράριό του, εξακολουθεί να είναι εργασία και άρα οι όροι της πρέπει να ρυθμίζονται συλλογικά.

Για το θέμα της ρύθμισης της προϋπηρεσίας και της αμοιβής των «επιμορφωτών μερικής απασχόλησης» με την αναγωγή της απασχόλησής του με βάση τις 30 ώρες εβδομαδιαίως, όπως οπουδήποτε αλλού υπάρχουν εργαζόμενοι που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο, δηλαδή κάνουν μαθήματα, υπάρχει επίσης σταθερή άρνηση στη βάση του ότι το ΚΕΘΕΑ δεν είναι εκπαιδευτικός οργανισμός.

Για όλα τα ζητήματα επίσης, τα οποία εμπεριέχουν χρηματικά ποσά, όπως η ενίσχυση της οικογένειας, των παιδιών των εργαζομένων που σπουδάζουν και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει σε αυτή τη συνθήκη, υπάρχει άρνηση, όχι γιατί απαγορεύονται από το νόμο, αλλά γιατί θα πρέπει να εγκριθούν από την κυβέρνηση και μπορεί να κοπούν. Είναι προφανές ότι η πλευρά των εργαζομένων δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί δεν τα συμφωνεί ο Οργανισμός και να αφήσει την κυβέρνηση να τα «κόψει». Δυστοκία υπάρχει επίσης στο να αναλάβει το ΚΕΘΕΑ την υποχρέωση να αναζητήσει τρόπους για την καταβολή στους εργαζόμενους του προβλεπόμενου από το ενιαίο μισθολόγιο επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Γενικότερα, υπάρχει μια τάση από την πλευρά της Διεύθυνσης να αρνείται να «απολέσει» τη διακριτική ευχέρεια να επιλέγει εκείνη για το πώς θα δίνονται παροχές, με την επίκληση των υπηρεσιών αναγκών και μια δυσκολία να συμφωνήσει σε νέες, θεωρώντας πως η αντιμετώπιση του είδους και του φόρτου εργασίας ενός προσωπικού που δεν ανανεώνεται πλέον είναι επαρκής από αυτά που ήδη έχουμε.

Επιπρόσθετα, το σημαντικότερο όλων από την άποψη αρχών και φιλοσοφίας, αρνείται να αποδεχτεί ότι ακόμη και αυτές οι ρυθμίσεις που έχουμε καλύπτουν, ή θα πρέπει να καλύπτουν όλους όσους εργάζονται στο ΚΕΘΕΑ, ανεξαρτήτως είδους σύμβασης. Το περίφημο πεδίο εφαρμογής. Θεωρεί δηλαδή ότι ο αορίστου χρόνου και ο ορισμένου, παρότι εργάζονται ή θα εργάζονται δίπλα δίπλα, στην ίδια θέση και με τις ίδιες υποχρεώσεις, δεν θα πρέπει να έχουν τις ίδιες παροχές, τις ίδιες άδειες, τις ίδιες διευκολύνσεις.

Η θέση του Συλλόγου είναι ότι μια τέτοια αντίληψη δεν μπορεί να είναι αποδεκτή για έναν Οργανισμό δημοσίου συμφέροντος και μάλιστα θεραπευτικό. Τέτοιου είδους οργανισμοί δεν έχουν τίποτα σημαντικότερο από το προσωπικό τους και τις διεργασίες τους και δεν μπορούν να διοικούνται στη λογική του ιδιωτικού τομέα με ευρεία άσκηση εργοδοτικών δικαιωμάτων.

Έχουμε παρακολουθήσει όλοι μας το προηγούμενο διάστημα μια συζήτηση για το τι μπορεί να μας χωρίζει. Συζήτηση άλλοτε νηφάλια και άλλοτε έντονη και συναισθηματική. Επιλογή του Συλλόγου Εργαζομένων είναι να επικεντρωθούμε σε αυτά που μας κρατούν στη ρότα της δημιουργίας ενός οργανισμού δικαιότερου, με περισσότερη διαφάνεια, καλύτερες και δημοκρατικότερες λειτουργίες και διαδικασίες, με φροντίδα για το προσωπικό του και για τα μέλη του.

Θεωρούμε πως μόνο ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι συνεχώς σε επαφή με την κοινωνία και τις ανάγκες των μελών του και να διαθέτει την οργάνωση και τη νηφαλιότητα να προσεγγίσει και τα ζητήματα του μοντέλου και της θεραπείας. Στην παρούσα φάση αυτό οφείλουμε να υπηρετήσουμε ως εργαζόμενοι, επιστήμονες κι επαγγελματίες. Θεραπευτές, ερευνητές εκπαιδευτικοί και διοικητικοί.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ 2016-18

14 Μαρτίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ, στην αρχή της θητείας του πριν σχεδόν δυο χρόνια εκτίμησε, ότι, παρά το δύσκολο κλίμα που διαμορφώνεται, υπάρχουν στοιχεία αγωνίας για την υπόσταση του οργανισμού, για το ρόλο του συλλόγου και όλων μας μέσα σε αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω μας. Συνεπώς αναζητούμε στοιχεία συνοχής πέρα από τα όρια του επίσημου συνδικαλισμού, μέσα από διαδικασίες ατομικές και συλλογικές, λίγο πιο ασυνήθιστeς, που ίσως να προσφέρουν χρήσιμες συνθέσεις. Δεν είναι μια γενική επίκληση προθέσεων, αλλά μια διαδικασία που στην πράξη θα πρέπει να φαίνονται σημάδια και αποτελέσματα.

Δύο χρόνια μετά, με το τέλος της θητείας του παρόντος ΔΣ, οφείλουμε να παρουσιάσουμε τα στοιχεία μιας τέτοιας αντίληψης στον  απολογισμό των πεπραγμένων μας.

Κατάσταση συλλόγου, πανελλαδική αντιπροσώπευση. Η πανελλαδική διασπορά του συλλόγου είναι μια πραγματικότητα που μας αναγκάζει να διερευνήσουμε κάθε δυνατό τρόπο για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των συναδέλφων στις διαδικασίες του Συλλόγου και στη λήψη των αποφάσεων. Κάτι τέτοιο  χρειάζεται να περάσει μέσα από την ενδυνάμωση των παραρτημάτων, την οικονομική αυτοτέλεια του συλλόγου και το σύστημα επικοινωνίας.

α)Με δεδομένη τη στενότητα πόρων και το φόρτο εργασίας όλων, ο σύλλογος δοκίμασε να  εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας το skype για να συνεδριάσει τόσο το ΔΣ αλλά και συνελεύσεις και ενημερώσεις των παραρτημάτων προωθώντας λύσεις που να επιτρέπουν την πληρέστερη ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη χώρων έκφρασης για όλους σε ζητήματα που μας αφορούν.

β) Επιπρόσθετα, οφείλαμε να παρευρεθούμε με φυσική παρουσία σε πόλεις με μικρότερο αριθμό εργαζομένων και να αποκαταστήσουμε μια σχέση με το σύλλογο. Πλέον χρειάζεται να σταθεροποιηθεί η επαφή εκεί που άρχισε Θεσσαλία,  Ήπειρο,  Β. Ελλάδα,  Πελοπόννησο, αλλά και να τεθεί σαν στόχος μια πιο συγκεκριμένη δουλειά στην Αττική και την Κρήτη.

γ) Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια τακτοποίησης των οικονομικών του συλλόγου και του μητρώου μελών. Σε αυτή την κατεύθυνση και λόγω της ανάγκης υπογραφής του συμβολαίου με την Ιντεραμέρικαν, ο σύλλογος τακτοποίησε φορολογικά όλα τα προηγούμενα έτη, απόκτησε ΑΦΜ, και άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό. Το γεγονός ότι δεν κατάφερε ενδιάμεσα να εισπράξει το σύνολο των συνδρομών του 2016 & 2017, αφορά διαχειριστική αδυναμία που πιστεύουμε ότι θα καλυφθεί  με τις επερχόμενες εκλογές.

δ) Έγινε μια προσπάθεια να γίνονται συνελεύσεις όταν αυτές θα μπορούσαν να ήταν προετοιμασμένες με εισήγηση από το ΔΣ, ενιαίες για το σύνολο των παραρτημάτων, με αποφάσεις που θα δεσμεύουν το ΔΣ, για την υλοποίηση τους, αλλά και θα δίνουν τη δυνατότητα εμπλοκής και των συναδέλφων. Οι συνελεύσεις αυτές αφορούσαν: την διαδικασία και την υπογραφή σύμβασης με την Interamerican, τη στελέχωση του οργανισμού και τη λήξη συμβάσεων, τη διαδικασία και την αποτύπωση πρόσκλησης διαπραγμάτευσης.

ε) Το ΔΣ επιπλέον ήρθε σε επαφή με συναδέλφους, που είχαν συγκεκριμένα αιτήματα, στα οποία επέλεξε με ποιον τρόπο θα τα θέτει στη διεύθυνση του οργανισμού. Σημαντικό είναι η καθιέρωση που έγινε σε τακτές συναντήσεις του προεδρείου με  τον Διευθυντή για ανταλλαγή ενημέρωσης γύρω από ζητήματα του οργανισμού και παρεμβάσεις σε τέτοια ζητήματα . Στο πλαίσιο αυτό το ΔΣ έκανε και δύο συναντήσεις γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με τον Πρόεδρο και το ΔΣ του ΚΕΘΕΑ.

Συλλογική διαπραγμάτευση. Ο κύριος όγκος της προετοιμασίας και της λειτουργίας των μελών του ΔΣ αφορούσε τη διατύπωση των κειμένων για τον κανονισμό εργασίας και την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. Το ΔΣ προσπάθησε να συζητήσει και θέσει στο σύνολο των συναδέλφων όλα τα ζητήματα για τα οποία προτείνει αλλαγές. Παράλληλα  με αυτό συγκρότησε και μια επιτροπή η οποία κινήθηκε με βάση τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων για την αποτύπωση σε επίπεδο πορίσματος προς το ΔΣ του οργανισμού για το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού.   Για αυτό το λόγο προχώρησε σε δύο κύκλους συνελεύσεων και ενσωμάτωσε αρκετές προσθήκες και παρατηρήσεις συναδέλφων στα τελικά κείμενα της.  Αυτή την περίοδο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την διεύθυνση του οργανισμού. Εκτιμούμε ότι αυτή είναι μια διαδικασία που δίνει πραγματικό νόημα και περιεχόμενο, στις ταλαιπωρημένες έννοιες των συλλογικών συμβάσεων.

Ασφαλιστικό Συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεδομένου ότι το παραπάνω συμβόλαιο προβλέπεται από την επιχειρησιακή ΣΣΕ του ΚΕΘΕΑ, αφού διερευνήθηκε η αναστολή από τις δαπάνες του οργανισμού, το ΔΣ ζήτησε την εξουσιοδότηση για να επεξεργαστεί προτάσεις για το θέμα της ιατρικής ασφάλισης του προσωπικού που να καλύπτουν όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Στη συνέχεια συγκρότησε επιτροπή για να τις αξιολογήσει και διαπραγματεύτηκε κυρίως το θέμα της συμμετοχής στο ασφαλιστήριο χωρίς αποκλεισμούς για τους κύρια ασφαλισμένους. Προσπάθησε να παρουσιάσει τα αποτελέσματα και να λύσει όποια ερωτήματα υπήρχαν με επισκέψεις σε αρκετές πόλεις. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος και με βάση το ερωτηματολόγιο που είχε διατυπωθεί, μπόρεσε να έχει πέρα από τις Γ.σ. και μια άλλη δυνατότητα για την υπογραφή της σύμβασης και πλέον έχουμε περίπου ένα χρόνο τώρα που κυλάει αυτή η διαδικασία.

Στελέχωση Οργανισμού και λήξη συμβάσεων (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, ΙΣΝ, Επανένταξη Παραγωγικών Μονάδων). Η κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετούμενων, η ανάγκη στελέχωσης του οργανισμού, η αξιοπρεπής εργασία όλων των συναδέλφων οδήγησε  σε συγκριμένες τοποθετήσεις του συλλόγου και οδήγησε σε  συγκεκριμένες ενέργειες. Για τη λήξη των συμβάσεων του ΕΣΠΑ, για το ΔΣ οποιαδήποτε τοποθέτηση προϋπέθετε μια συζήτηση με αυτούς τους συναδέλφους, και κίνηση όλου του συλλόγου στην διασφάλιση σταθερών θέσεων εργασίας. Επιχειρήθηκε και έγινε κατορθωτό να γίνουν συναντήσεις με τους συναδέλφους και συζητήθηκε η άποψη του συλλόγου. Επιλέχθηκε επίσης για αυτό το θέμα να γίνει και η μοναδική δημόσια τοποθέτηση του συλλόγου με δελτίο και συνέντευξη τύπου. Αρκετές πλευρές αυτών των ζητημάτων που αφορούν τους όρους εργασίας στον οργανισμό  περιέχονται στον Κανονισμό Εργασίας και τη ΣΣΕ, που είναι σε διαπραγμάτευση. Επίσης με ανακοίνωση του Συλλόγου υπάρχουν και συγκεκριμένες πλευρές που καλούμε την διεύθυνση να ανταποκριθεί.

Συνολικά συνδικαλιστικά θέματα-Απεργίες.  Ως πλειοψηφία του ΔΣ προσπαθήσαμε να διαφοροποιούμαστε από τους χειρισμούς που έχουν γίνει σε ανώτερο συνδικαλιστικό επίπεδο (ΓΣΕΕ), τόσο στο ζήτημα των μορφών αγώνα όσο και στο περιεχόμενο. Συμμετείχαμε στις όποιες κινητοποιήσεις, με  προσπάθεια να ξαναβρεθούμε με τα σωματεία από τον χώρο των εξαρτήσεων, και να έχουμε μια κοινή στάση στα ζητήματα που μας αφορούν σαν εργαζόμενους. Δεν έγινε κάτι τέτοιο δυνατό χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αφορά ποιότητες και ανάγκες που αφορούν τη στάση του δικού μας σωματείου.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2018

Η τρέχουσα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώνεται στις 18 Μαρτίου και ο Σύλλογος Εργαζομένων πρέπει να προχωρήσει στις διαδικασίες εκλογής που προβλέπονται από το καταστατικό του.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 14/3, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία  το παρακάτω χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση των διαδικασιών εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων στα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υπηρεσιακών Θεμάτων (ΓΕΥΘ).

Α. Την περίοδο μεταξύ 26 και 30 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις στα παραρτήματα του Συλλόγου οι οποίες θα κληθούν να εγκρίνουν τον απολογισμό του ΔΣ, να εκλέξουν εφορευτικές επιτροπές και να προσδιορίσουν την εκλογική διαδικασία.

Β. Οι εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα την περίοδο μεταξύ 16 και 21 Απριλίου, λόγω και της παρεμβολής του Πάσχα.

Γ. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί με κάλπες στην Αθήνα και την Καλαμάτα για το παράρτημα Αθήνας, τη Θεσσαλονίκη για το παράρτημα Βόρειας Ελλάδας, τη Λάρισα, το Βόλο και τα Ιωάννινα για το παράρτημα Θεσσαλίας, το Ηράκλειο για το παράρτημα Κρήτης.

Δ. Ψηφοφορία για τα εργατικά κέντρα θα πραγματοποιηθεί μόνον στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σε ξεχωριστή κάλπη.

Για τις πόλεις με πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων, θα κατατεθεί στις συνελεύσεις πρόταση για τη θέσπιση διαδικασίας επιστολικής ψήφου εάν είναι δυνατό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα κινήσει επίσης τις διαδικασίες στους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους για τον ορισμό Δικαστικών αντιπροσώπων.

Θα ακολουθήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες το κείμενο απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και οι ακριβείς ημερομηνίες των συνελεύσεων.

Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν στην εφορευτική επιτροπή της Αθήνας, η οποία θα είναι και η κεντρική εφορευτική επιτροπή της εκλογικής διαδικασίας.

Στο μεταξύ, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, να την καταθέσουν στο e mail του Συλλόγου: unionkethea@gmail.com.